یاری کرده اید :
1160994434955 ریال
دوستان ما :
نفر 365411
طرح های شما :
طرح 136

توانمند سازی اقتصادی مادران(2)

در راستای توانمند سازی بانوان محله فرحزاد و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی ایشان موسسه مهر و ماه در نظر دارد تعدادی چرخ خیاطی صنعتی خریداری کند ...
خصوصیات
*
مبلغ
مبلغ مورد نیاز : 30,000,000 ریال
مبلغ حمایت شده : 30,000,000 ریال
40%

فاندینویی شد

یاران و زمان طرح
(83) نفر حمایت کرده اند

زمان طرح به اتمام رسیده

توانمند سازی زنان از نظر اقتصادی
 

زنان و کودکان به علت موقعیت اجتماعی و فرهنگی از اولین کسانی هستند که در این حاشیه های شهری  مورد تهاجم واقع می گردند. خشونت های خانگی، ازدواج های اجباری و زود هنگام، کودک آزاری از آسیب هایی است که به کرات در این مناطق این دو گروه را تهدید میکند. یکی از مشکلات متنابه خانواده ها مشاغل فصلی و غیر دائمی سرپرستان خانواده ها میباشد که زندگی آنان را دستخوش مصائب عدیده ایی کرده است . اکثر آنان مستاجر و بدون هیچگونه پس اندازی میباشند.

صلح،امنیتوتوسعهپایدارتاهنگامیکهزنانودخترانازفقروبیعدالتیرهایینیابند،درمعرضخطرقراردارند.دستیابیبهتوسعهبدونمشارکتفعالزنانامکانپذیرنیستودراینراستاموسسهمهروماهیکیازاهدافاصلیخودراتوانمندسازیاقتصادیزنانقراردادهاست.باتشکیلبخشکارآفرینیوصنایعدستیزنانازسال92تیمیکارآمدومسئولدراینبخشمشغولبهفعالیتشدکهتوانستبخشیاززنانمحلهراباحرفهآموزیوتولیدبهاینمرحلهبرساند.

یکیازوجوهمهمدرآموزشافرادکاربردیبودنوتاثیرآندرتغییرشرایطاست. درهمینراستاموسسهمهروماه هموارهتلاشداشتهکهآموزشهایخودرابراساسنیازجامعهمحلیتنظیمکند

در راستای توانمند سازی زنان محله فرحزاد موسسه مهر و ماه در نظر دارد تعدادی چرخ خیاطی صنعتی خریداری کرده و در اختیار ایشان قرار دهد و  باگرفتن سفارشکارازحامیانو  تولیدمحصولاتباهمکاریخودزناننسبتبهاجراییکردناینطرح  اقدامنماید.

تحقق این طرح میتواند موجب توانمندیزنانیشود  کهبهواسطه آموزشهاوتلاشهایشانتوانستهانددرمنزلسفارشکاربگیرندوصاحبدرآمدشوندویابتواننددرمراکزیخارجازمنزلمشغولبهکارشوند.

اهداف طرح

اشاعهوتوسعهنقشزناندراقتصادخانواده

تاکیدبرآموزشحرفهبهعنوانیکیازراهکارهایرسیدنزنانبهمنابعبیشتربرایارتقاکیفیتزندگی

تاکیدبرارتقاکیفیتزندگیکودکانازطریقمادران

بیشتر
مشخصات طرح
نام ویژگی مقدار ویژگی
تهران تهران
وضعیت طرح موفق